صفحه اصلی > محصولات > تجهیزات تهویه > ریج

(Ridge) ریج

 

 ARNTJEN

با احداثRidge  در بالاي سقف سالنهاي پرورش و سالنهاي شيردوشي به  اهداف زير دست مي يابيد:

-         تهويه بهتر

-         دسترسي به نور روز بهتر و بيشتر

-         راهروهاي عبور دام خشک تر

-    جلوگيري از گنديدگي غذا در کنارهاي آخور با دسترسي به نور بهتر و سالنهاي روشنتر

جلوکيري از تابش نور مستقيم خورشيد در ساعاتي از روز بر روي آخور و تشديد استرس گرمايي

 

PDF دانلود نسخه PDF نسخه

 

Copyright 2009 Bazyar-Arya

Designed by Ali.Gh